Cho em hỏi về mức bảo hiểm?
24 August 2014, 06:54 PM
Em có đọc tài liệu nói rằng ( incoterm 2010 ) mức bảo hiểm là 110% trị giá hàng hóa theo hợp đồng.

Dựa vào tài liệu em đọc : " Số tiền bảo hiểm của hàng hoá là khoản tiền mà người mua bảo hiểm khai báo để đề nghị được bảo hiểm cho hàng hoá theo số tiền đó. Ngoài giá hàng ghi trên hoá đơn bán hàng, chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ư ớc tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, khoản tiền lãi ư ớc tính được tính gộp vào số tiền bảo hiểm không vượt quá 10% của tiền hàng cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm (trị giá CIF) của hàng hoá. Nói cách khác, số tiền bảo hiểm tối đa được chấp nhận bảo hiểm là 110% trị giá CIF "Nên em nghĩ thì 110% có nghĩa là bảo hiểm 100% hàng hóa và 10% là phí bảo hiểm. Nếu đúng thì cho em hỏi , khi bảo hiểm 80% giá trị hàng hóa ( chưa gộp phí bảo hiểm vào ) thì nếu hàng hóa bị hư tổn ( được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm ) thì làm sao biết được 80% hàng hóa nào được bảo hiểm và 20% còn lại không được bảo hiểm  
Answer
Votes: 52

bảo hiểm chi trả dựa trên giá trị hàng hóa bị tổn thất chứ không phải cái nào bảo hiểm cái nào không bảo hiểm bạn afk. khi bạn đóng bảo hiểm thì phải dựa trên giá trị nguyên lô hàng để tính chứ không dựa vào số lượng hàng để tính.
Meta Analysis
A long question with little complexity. No real monetary issues are questioned, but the question tone is natural. The question isn't very well explained, but well formed.
A long answer and a bit shallow. doesn't focus on cash, and the tone is tentative. The answer isn't very clear, but quite easy to comprehend.
Ask your question

About ProcessID
Our system crawl the web to find the best answers for questions about business & finance (credit, taxes, insurance, investing etc.)